"Sekretem zmiany jest skupianie całej uwagi nie na zwalczaniu starego, ale budowaniu nowego"
- Sokrates

"Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku"
- Lao Tzu

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project

 1. Świadczymy usługi dla osób dorosłych, dzieci, młodzieży, rodzin i par.
 2. Jesteśmy zobowiązani do zasady poufności, tzn. zatrzymujemy dla siebie wszystkie informacje, w posiadanie których wchodzimy podczas realizacji spotkań z naszymi klientami.
 3. Pracujemy zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego.
 4. Nie realizujemy spotkań i nie udzielamy porad, które nie zostały wcześniej zarejestrowane i opłacone.
 5. Klienci umawiając wizytę zostawiają swój nr telefonu oraz adres e-mail niezbędne do kontaktu. Dane klienta chronione są zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa.

 WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego jest Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project Marlena Klimankowicz, 60-813 Poznań, ul.Zwierzyniecka 10, NIP: 811-125-39-78, REGON: 570903507.

DEFINICJE TERMINÓW UŻYWANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 1. Klient – osoba fizyczna, firma, która korzysta z usług oferowanych w ramach serwisu Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project Marlena Klimankowicz.
 2. serwis  – witryna internetowa Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project Marlena Klimankowicz umieszczona w Internecie pod adresem: www.personalproject.pl 
 3. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 4. Formularz – formularz rejestracyjny/kontaktowy służący do założenia konta na serwisie Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project Marlena Klimankowicz.
 5. Konto – indywidualne konto Klienta w serwisie Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project Marlena Klimankowicz umożliwiające Klientowi korzystanie z płatnych usług świadczonych w ramach serwisu.
 6. Psycholog, Psychopedagog, Psychoterapeuta, Mediator, Coach, Mentor, Doradcza zawodowy – osoba uprawniona do wykonywania zawodu.
 7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
 9. Przelewy24 – serwis obsługi płatności prowadzony przez spółkę DialCom24 z siedzibą przy ulicy kanclerskiej 15; 60-327 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513

REJESTRACJA I POTWIERDZANIE WIZYTY 

 1. Wizytę można umówić za pośrednictwem kalendarza na stronie, także poprzez formularz zgłoszeniowy z krótkim opisem problemu lub skontaktować się telefonicznie czy SMS-em na nr tel. 604 111 918, od poniedziałku do piątku w godz.10-18.
 2. W celu rezerwacji spotkania lub wizyty online wymagana jest wpłata na konto oraz przesłanie potwierdzenia dokonanej wpłaty SMS – em w ciągu pół godziny po dokonanej telefonicznie rezerwacji. KONTO: Santander Bank 79 1090 2590 0000 0001 4416 4825. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 3. Dane do kontaktu znajdują się w zakładce kontakt na stronie internetowej
 4. Jeśli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych do złożenia rejestracji niezbędna jest zgoda jego opiekuna prawnego w formie oświadczenia. W przypadku dziecka małoletniego wymagana jest zgoda – formularz zgody – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o możliwości udzielenia świadczenia dziecku małoletniemu poniżej 18 roku życia. W każdym przypadku należy wypełnić odpowiedni formularz i wysłać skanem na adres email: kontakt@personalproject.pl.
 5. Do zawarcia umowy o świadczenie usług psychologicznych, psychopedagogicznych, psychoterapeutycznych, medicyjnych, coachingowych, mentoringowych, doradczych i zawodowych dochodzi przez podjęcie przez Klienta czynności powodujących wybór usługi oraz dokonanie płatności.
 6. Przed terminem spotkania pacjent otrzymuje od terapeuty wiadomość sms zawierającą przypomnienie o dacie wizyty oraz prośbę o jej potwierdzenie. Terapeuta może również kontaktować się telefonicznie w celu potwierdzenia spotkania.
 7. Brak potwierdzenia wizyty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z jej anulowaniem.

SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI

 1. Zapłacisz podczas umawiania konsultacji online. Czekamy na Twoją płatność 30 minut – jeśli w tym czasie nie zostanie zrealizowana, będziemy musieli odwołać Twoją rezerwację.
 2. Sposób płatności: Przelew na konto Santander Bank 79 1090 2590 0000 0001 4416 4825.
 3. W celu rezerwacji spotkania lub wizyty online wymagana jest wpłata na konto oraz przesłanie potwierdzenia dokonanej wpłaty SMS – em w ciągu pół godziny po dokonanej telefonicznie rezerwacji. KONTO: Santander Bank 79 1090 2590 0000 0001 4416 4825. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.

ODWOŁYWANIE WIZYT I ZASADY ZWROTÓW

 1. Klient ma prawo do odwołania spotkania lub wizyty on-line najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania, robi to poprzez kalendarz na stronie lub poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@personalproject.pl lub wysyła SMS na numer telefonu specjalisty z którym jest umówiony na wizytę.
 2. W przypadku odwołania spotkania lub wizyty online w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem zapłacona kwota za świadczenie nie podlega zwrotowi.
 3. Klient może dokonywać modyfikacji zakupionej usługi najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowanym terminem jej wykonania, poprzez zmianę terminu jej realizacji. Dokonanie takiej zmiany odbywa się przez kalendarz. W sytuacji gdy zmiana terminu następuje w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym jej rozpoczęciem, wiąże się to z koniecznością ponownej opłaty za rezerwację nowego terminu.
 4. W przypadku odwołania lub modyfikacji terminu klient otrzyma potwierdzenie dokonanej czynności w postaci komunikatu, który będzie przesłany na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub SMS.
 5. W przypadku odwołania spotkania lub wizyty online w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej zaplanowanym terminem następuje zwrot uiszczonej kwoty w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za nią. Usługobiorca dokonuje zwrotu środków pieniężnych dla Klienta w terminie 14- stu dni od dnia odwołania spotkania lub wizyty online. W przypadku zwrotu należności klient obciążony zostanie kosztami opłat i prowizji, które pobiera Serwis, zgodnie z Regulaminem.
 6. Nieodwołanie wizyty w wyznaczonym terminie lub niestawienie się na wizytę wcześniej potwierdzoną skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości kosztów sesji terapeutycznej zgodnej z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej. Płatności można dokonać przelewem na podany na stronie numer rachunku: Santander Bank 79 1090 2590 0000 0001 4416 4825 lub w gabinecie podczas spotkania.
 7. Jeśli opłacone z góry spotkanie zostanie odwołane lub przełożone w wyznaczonym terminie (minimum 24h wcześniej), wówczas opłata przechodzi na poczet kolejnej wizyty.
 8. Jeśli klient odwołuje spotkanie i rezygnuje z terapii, a dokonał już płatności za spotkanie, to opłata ta jest zaliczana na poczet sesji, która się nie odbyła, ale nie została przez pacjenta odwołana w wyznaczonym terminie (24h wcześniej).
 9. Nie ma możliwości dokonania zwrotu. Sesje opłacone z góry, w tym wykupione pakiety spotkań muszą być zrealizowane w ciągu 6 miesięcy od daty dokonania płatności, po tym czasie tracą swoją ważność. Jako zrealizowaną rozumiemy sesję, która się odbyła, lub przynajmniej został wyznaczony termin spotkania.

 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części serwisu Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project Marlena Klimankowicz można zgłaszać za pomocą sytemu wiadomości poprzez formularz zgłoszeniowy w panelu KONTAKT w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi lub dnia w którym miała być ona wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej, nr. telefonu,
  b) przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.
 4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego
 5. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy stronami umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.
 6. W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

REALIZACJA WIZYTY

 1. Specjalista rozpoczyna i kończy wizyty punktualnie.
 2. Klient również stawia się punktualnie na umówioną wizytę. Jeśli przybywa wcześniej, oczekuje w poczekalni na umówioną godzinę i czeka na zaproszenie do gabinetu, lub na połączenie się specjalisty – dotyczy wizyt online.
 3. W przypadku spóźnienia klienta na umówione spotkanie, czas wizyty zostaje skrócony o czas spóźnienia.
 4. W przypadku spóźnienia specjalisty, czas wizyty zostaje wydłużony o czas spóźnienia.
 5. W uzasadnionych przypadkach specjalista ma prawo skrócić czas wizyty, przenieść ją na inny termin za zgodą klienta lub ją odwołać.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient umawiający się na wizytę w gabinecie Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług dostępnym na stronie internetowej.
 2. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi.
 3. W niektórych przypadkach, po rozpoznaniu sytuacji, z różnych powodów specjalista może nie podjąć współpracy z klientem.
 4. Osoby decydujące się na spotkanie w gabinecie lub na wizytę online w Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project akceptują zasady niniejszego Regulaminu.